تمامی فایلها دارای پسورد هستند و پسورد در کلاسها به دانشجویان محترم تقدیم میشود.